Drozhzhin, Nikolay & Svetlana

From AmwayWiki
Revision as of 12:07, 13 January 2010 by Genagr (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Drozhzhin, Nikolay & Svetlana
Droggini.jpg
Pin: Executive Diamond - Russia
Markets: Russia
LOA:

United Diamonds

LOS Upline: Yena, Natalya
Website: http://www.u-diamonds.ru/
Notes:The First Moscow Diamonds

Emeralds: Yazushko,Budanova Natalya; Pustavoy Yaroslav, Simonova Viktoriya; Rubiny; Veselova Tatyana, Viktor

Sapphire: Nesterova Liliya, Efremov Sergey; Kamyshov Evgeniy; Petrov Andrey