Drozhzhin, Nikolay & Svetlana

From AmwayWiki
Revision as of 14:06, 3 October 2009 by Genagr (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Drozhzhin, Nikolay & Svetlana
DSC00805.JPG
Pin: Executive Diamond - Russia
Markets: Russia
LOA:

United Diamonds

LOS Upline: Yena, Natalya
Website: http://www.u-diamonds.ru/
Notes:The First Moscow Diamonds

Emeralds: Yazushko,Budanova Natalya; Pustavoy Yaroslav, Simonova Viktoriya; Rubiny; Veselova Tatyana, Viktor

Sapphire: Nesterova Liliya, Efremov Sergey; Kamyshov Evgeniy; Petrov Andrey