Amway Thailand

From AmwayWiki
Revision as of 22:59, 22 March 2010 by XS Maniac (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Thailand
Local Name: Amway Thailand
Launch: May, 1987
Website: http://www.amway.co.th/
Est. # IBOs: 700,000 (420,000 active members) (2008)
Est. Sales: ฿ 13,300,000,000 (2009)
Est. population: unknown
Note:

Amway Thailand commenced its activities in May of 1987.

Sales Data

Known Sales Data [1]
Year Wholesale Sales (฿)
1987 61 million
1988 126 million
1989 351 million
1990 614 million
1991 1.054 billion
1992 1.593 billion
1993 2.159 billion
1994 2.645 billion
1995 3.155 billion
1996 4.231 billion
1997 4.805 billion
1998 4.310 billion
1999 3.331 billion
2000 4.037 billion
2001 4.400 billion
2002 5.400 billion
2003 7.660 billion
2004 9.280 billion
2005 8.990 billion
2006 9.710 billion
2007 10.150 billion[2]
2008 11.550 billion[3][4]
2009 13.300 billion[5]

Qualifiers

Founders Crown Ambassador

Dr. Witat & Jintana Pornjaded (2003)

Crown Ambassador

Viroah & Siriphan Boonariya (2003)
Soomboon & Manwiga Khunkhlai (2003)

Founders Triple Diamond

01. Sirirangkamanont, Aranong (อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์) (2008)

Triple Diamond

01. Tosuklowong, Dr. Surin & Dr. Nongnooch (ทพ.ญ. นงนุช - นพ.สุรินทร์ โตสุโขวงศ์์) (2003)
02. Logjanavanichcharkon, Tawil & Tunyajalern, Napawan (นภาวรรณ ธัญญเจิรญ - ถวิล โีรจนวณิชชากร) (2004)
03. Hongladaromp, Wilay & Racop (วิไล - ราฆพ หงส์ลดารมภ์์) (2004)
04. อัปสร - สมหมาย ครสาคู (1997)
05. อรุอษา - ณัฐวัฒน์ เฉลยจิตร์ (2004)

Founders Double Diamond

01. Koosakulnirund, Suthep & Urai (อุไร - สุเทพ คู่สกุลนิรันดร์) (2004)
02. Foo Howe Kean & Shu Chen (ฟูเฮาเกี้ยน - เหอซุุิเิจิน) (2008)

Double Diamond

01. Sribunditkul, Jakapong & Nongkran (จักรพงษ์ - นงคราญ ศรีบัณฑิตกุล) (2003)
02. ร.ท. ชัชชัย - จุฑารัตน์ เฉลยจิตร์ (2004)
03. Vongsomboon, Prakob (ประกอบ วงศ์สมบูรณ์) (2004)
04. Soopanaraphan, Rachaya (รชยา ศุภนราพรรค์) (2004)
05. นพ.วัชรา - สิรินุช ทรัพย์สุวรรณ (1997)
06. Rattanaphansri, Veeraphong & Sakontawat, Khwanta (วีระพงษ์ รัตนพันธุ์ศรี - ขวัญตา สกนธนวัฒน์) (2003)
07. Tanaprakob, Sak & Booonsiri (ศักดิ์ - บุญศิริ ธนประกอบ) (1998)
08. Hoondee, Srisak & Suchada (สุชาดา - ศรีศักดิ์ หุ่นดี) (2003)
09. สมารมย์ โกมลวนิช - ลักษณาวดี ธนวิบูลย์ผล (2004)


Founders Executive Diamond

01. Kunchayangkul, Chanunt & Klinkamtornkul, Bamrungrat (นพ.ชนันต์ คุณชยางกูร - พญ.บำรุงรัตน์ กลิ่่นกำธรกุล)
02. Puechkamurt, Yongyuth & Janyongvarakul, Yuporn (ดร.ยงยุทธ - ดร.ยุพร พืชกมุทร)
03. Pattaravorakulvong, Supat & Rujiratanalux, Praphaphat (ุสุพัฒน์ ภัทรวรกุลวงศ์ - ประภาภัทร รุจิระธนลักษณ์)

Executive Diamond

01. กมล - วันเพ็ญ ตัณฑปุตตะ
02. นพ.กรณ์วิชญ์ - พญ.วรินทร์ธร ญานกรพันธุ์ธนา
03. จินตนา เจียะสถิตย์
04. ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์์ - ธนจิต สาธิตกุล
05. เชวง คุณชยางกูร
06. ฐนฐา - นพ.วิบูลย์ สิปิยารักษ์
07. ณัชชา กฤติญญา
08. นพ.ธนาเศรษฐ์ - ธัณย์จิรา พื้้นชมภูจิรโชติ
09. ธวัชชัย - นวลนภา ลิปิธร
10. ธวัชชัย - สุภาพร อินทร์ขาว
11. นิยุตม์ - ศศิวรรณ นิยมสิืทธิ์
12. บำรุง - บังอร จีนเนียม
13. ประภาคาร - จริยา เมืองมั่น
14. นพ.ประมุข - พญ. นันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ
15. ดร.พงษ์ศักดิ์ - ดร.พรทิพย์ อัจจิมารังษี
16. พรทิพย์ - ผศ.วิจิตร คงพูล
17. พฤกษ์ - ระรินทิพย์ สมุืทรดนตรี
18. พฤสณัย มหัคฆพงค์ - รมัณยา จูฑะเตมีย์
19. พิศิษฐ์ - วันทนีย์ จิตธนนุศาสตร์
20. พิสิทธิ์ - นนทิยา เกียรติภักดีกุล
21. นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ
22. รัชนีย์ - นริส จันทรวารี
23. รัชยุทธ กุลภัทรจิรโชติ - สุพัตรา สุขศรีมงคลชัย
24. วรกร - นฤภร ระวิพงษ์
25. วราวุฒิ โกวิทธีรพงศ์ - สายทิพย์ ตันสวัสดิ์
26. วรินทร์ภวิศ - กุลจิรพัส อัชฌาสุตานันท์
27. วันชัย - ดารณี รุ่งภูวภัทร
28. วิรัตน์ เกษางาม - ระมัยพันธุ์ วรรัตน์
29. วิโรจน์ - ชลพร ศิลปวิทยากร
30. วิศาล - ทัดดาว ปัญจโสภกุล
31. นพ.ศุภชัย - ปิยนุช สมิืืทธิเมธินทร์
32. ศุลินทผล กระบิลสิงห์ - พรรพร ลิวติวงษ์
33. สงกรานต์ - จิรสุดา ชมศร
34. สถิตย์ - ปัทมาวดี ถึงแสง
35. สาธิต - สุพรรณี ดิษฐจร
36. สายรุ้ง - บัวเรียน สิงครุธ
37. สำราญ - จำรูญรัตน์ จันศรีคง
38. สุนันทา ชุณหชัชราชัย

Founders Diamond

01. Worasuthika, Soros & Ubolsri (โสรส - อุบลศรี วรสุทธิกา)
02. Ooi Loke Pang & Vivian Loke Laimai (อุย ลก ปัง - วิเวียน ลก ไลเมย)

Diamond

01. Morgan Largouet - สุภาพร บุญชิต
02. กฤติธา เจียะสถิตย์ - ณิชนันทน์ สุชนวนิช
03. พญ.กมลชนก - นพ.กลวัชร์ เหล่าชัยศรี
04. กัมปนาท - สุภาพ จันต๊ะคาด
05. กาญจนา - ประเสริฐ อรุณศิริ
06. กานต์สินี วรรณาชัยสิทธิ์
07. ทพ.เกรียงศักดิ์ อภิชัย - เพียงเพ็ญ จิรขจรชัย
08. คำพูน - สุนีรัตน์ หมายมั่น
09. จริยา ศิริสวัสดิ์
10. พล.ต.นพ.จักรกฤษณ์ นิติสิริ
11. จักรภาณุ ไตรวงศ์ไพศาล - วรรณวิไล ตานพิพัฒน์
12. จำเริญ - อทิตา คำนิล
13. จิระวัฒน์ - พิมพ์ฐดา สุขะพิสิษฐ์
14. จิระวัฒน์ ปริสถาพร
15. จีรนันท์ จิรนิติวรพงษ์ิ
16. จิรวิทย์ - วรานิษฐ์ อาริยะดิลกวงศ์
17. จุธา - วศินี รังษีสิงห์พิพัฒน์
18. ฉัตรพงศ์ - พฤกษ์สิริ วงศ์จันทร์
19. เฉลิม หวังบริรักษ์กุล - ถิราภรณ์ เพชราภินันท์
20. เฉลิมกิจ - เกศสิรี โรจนวิภาต
21. นาวาอากาศตรี นพ. ชยุต - เรืออากาศเอก พญ.ปรัสญา ชีวะพฤกษ์
22. ชลธีร์ แก้วมณีสกุล - รัตนพร วชิรบัญชร
23. ชัยณรงค์ ผสมทรัพย์
24. ชาญชัย - มลิวัลย์ รายรัตน์
25. ชาติชาย - สุนิสา สุวิชาเชิดชู
26. ชุณพัชร์ ลีนุเกียรติ
27. ไชยฉัตร วณิชย์พรรค - สุวิมลส์ สงวนไชยไผ่วงศ์
28. ณภพภัทร รัชชานนท์กุล - อารดา อัศดร์วานิชชากร
29. นพ.ณรงค์ ฐิตะไพศาลผล - สุขใจ รุ่งปัญญารัตน์
30. ณัชชา จันทร์เพชรคง
31. ณัฐธวัช - ธิติยา อินตะ
32. ณัฐภัทร - ศิริ ยิ้มแฉ่ง
33. ณัทชัย - กานนิศา สิงคเสลิต
34. ดำรงค์ - นงลักษณ์ สิทธิ
35. ศ.ดร.ดิเรก - อัมพร ฤกษ์หร่าย
36. ต่อศักดิ์ - อัชรี วงษ์โกวิท
37. ไตรรัตน์ - สุภิญญา ชูประภาวรรณ
38. ถวิล - ณัฐวดี ปัตตะพัฒน์
39. ร.ต.อ.เถกิงศักดิ์ - ณิภากานต์ ศิลปสมศักดิ์
40. ทนงศักดิ์ - สุมนา พิริยสถิต
41. ทองสุข จันท์โศภิน - เกษศิรินทร์ กิตติไพบูลย์
42. ธนดล ศรีจรูญ - ณัทวรรณ บำรุงราษฎร์
43. ธนวัฒน์ - สุภาพร ไตรวิจิตรคุณ
44. ธนาพล จตุทิพย์สมพล - วรมน ลิ้มสมบูรณ์
45. ธนูศักดิ์ - สุนิศา สุวรรณจัง
46. ธเนศ - กนกวรรณ เต็มทรัพย์อนันต์
47. ธิติพัทธ์ - จันทรัตน์ ธุวชิตอภิวิชญ์
48. ธิติพันธ์ มีมารยาตร - นัฐธาิวินี พิชญะธรรมนนท์
49. นพ.ธีระยุทธ์ ธนนันทน์ธัญโชติ - ภัสร์ชมมน อธิธัญธนะนันท์
50. นพดล - ทิพย์วรรณ รัตนพันธุ์ศรีิ์
51. นพดล - พยอม ทรงพร
52. นพวัตติ์ โสภาเศรษฐนันท์ - ประไพพิศ วรรณวีรติกุล
53. นพ.นเรศร์ - สมใจ วงษ์เสรี
54. นฤมิต - อภิญญา คงอาสา
55. นลินภัสร์ - นิติพัฒน์ พีระมงคลไชย
56. บรรพต - พิไลวรรณ สาริกะวณิช
57. บริพงค์ - ฉวีวรรณ ทองสตา
58. บุศณี จันทร์สระแก้ว
59. ประกิจ - พเยาว์ มะหะสุ
60. ประจวบ - ณัฏฐ์หทัย ภาหวาย
61. ประทีป - วิไลรักษ์ ฟูตระกูล
62. นพ.ประยุทธ - กรวิภา สมประกิจ
63. ประสิืทธิ์ - พรทิพย์ เอี่ยมยิ้ม
64. เปมิกา วาณิชตันติกุล
65. เผชิญ - ศินิอร แก้วนพรัตน์
66. พัฒนา - บังอร นาวาเจริญ
67. พงศ์ธร - วิไลภรณ์ มนูพิพัฒน์พงศ์
68. พชร - ฐิติพร ตันติสุรีย์พร
69. พรชัย - พจนาฏ สารศิลป์
70. พรชัย - อิงขนิษฐ์ ศิรินภาพันธ์
71. พรเทพ - มาลี ฟ้าทองศรีสุขดี
72. พสธร - ทพญ.มาลีนี แซ่ตั้ง
73. พลัฏฐ์ - สายวรีย์ พัชรการัณย์
74. พิชิต - สุนิพร ปัญญาพันธ์
75. พิบูลย์ - นุชนาฎ ดิษฐอุดม
76. พิบูลย์ - สุนิสา ศรีเมฆ
77. นพ.พีรพันธ์ - ธัญพร เจริญชาศรี
78. ไพจิตร - พเยาว์ วัสวลาหก
79. ภัสร์ชมมน อธิธัญธนะนันท์
80. ภาวัต เฉลิมพงศ์ - ศรินรัตน์ เต็มสุขอนันต์
81. ภารดี ฉัตรสัมฤทธิ์
82. มะนุง - วรรณา แลโซะ
83. มังกร - จงกนณี บุญแสวง
84. เมตตา ถิรภัคธนกฤติ
85. แมน - ลักขณา บุญหลง
86. นพ.ยงยุทธ ฉัตรรัตนวุฒิ - มธุรส กิจวัฒนา
87. โยธิน - จุฑาธิปพ์ ศรีวงษ์ชัย
88. ระเบียบ รุ่งเรือง
89. ร.ท.รุ่ง - วีรนันทน์ มีเงิน
90. รุ่งทิพย์ - ณัฐดนัย แป้นวิเศษ
91. รุ่งฟ้า ตั้งอารมณ์สุข
92. ฤทธิรณ ศิริสิทธิ์พิทักษ์ - ธนารัตน์ คงวัฒนานนท์
93. ละออ พงษ์ธานี
94. ลัดดาวัลย์ อัศวตรีรัตนกุล
95. เลิศ - ดารุณี ชัยวัง
95. วชิร - นวลศรี นิยมศิลป
96. วรรณภา คล้ายเนียม
97. วิริทธิพล - นันท์นภัส ทรัพย์รดาพัดชา
98. วสันต์ - ศิริพรรณ ฐิติกุลวาณิช
99. วัฒนา - สรชา ตังอาพรรณ
100. วันชัย - ภัทรวดี ลาภเวที
101. วันเดิม - สุมาลี งามคณะ
102. วิจักษณ์ - ณภัทร พิทักษ์กชกร
103. นพ.วินัย - อังคณา ธรรมวีระพงษ์
104. วินิจฉัย - จันทร์เพ็ญ พวงพุฒิ์
105. วีรชาติ - สุวรรณา จิตทวีโรจน์
106. วีระ - อารีวงศ์ บุญเรือน
107. นท.นพ.ศักดา - นอ.พญ.ภัทรวดี นาราวงศ์
108. ศิรพัชร - ธารกมล วิทยาบัณฑิต
109. ศิริอนันต์ - ณิฌาทิพญ์ ทิพยเศรษฐี
110. ษรทชล เหมะรัชตะ - รินทร์ลภัส สัจพจน์นุกูล
111. นพ.สมเกียรติ - กุลยา คุปต์นิรัติศัยกุล
112. สมชาย - กรรณิการ์ อุ่ยมานะชัย
113. สมบัติ วนเจริญวงศ์ - แน่งน้อย เซี่ยงผุง
114. สมประสงค์ - วัชราภรณ์ เณรทอง
115. สมพงษ์ - ลำยอง บัวพา
116. สมฤทธิ์ โตรักตระกูล - ชมดาว ภัณฑารักษ์
117. สมศักดิ์ - ประชัน โมรินทร์
118. สมศักดิ์ - พรพรรณ ตั้งรัตนาพิบูล
119. ร.ต.อ.สมศักดิ์ - วาสนา วรมูล
120. สมศักดิ์ - วิภาวดี ตะเภาน้อย
121. สมศักดิ์ ศรีวานิชภูมิ - ทพญ.นันทวัน เนตรเจริญ
122. สมาน สุขศรี - ปุณยา วงศ์สถิตย์พร
123. สมุทร - นันทนา สุขประเสริฐ
124. สมุทร - รสริน ศิริบุรี
125. สรกฤช - นภภัค อังกิติตระกูล
126. สรรพสิฐ บุญรักษ์
127. สราวุธ เอื้อจิรกาล
128. สวัสดิ์ - ทองศรี สมหนุน
129. สันต์ แม่นยำ - ชวนพิศ ตุ้งสวัสดิ์
130. สันทัด - ณัฐญา จันทรมณี
131. สายพิน เดชเดชะสุนันท์
132. สาวิตร ถังมณี - กัญจพร ศรีบัณฑิตกุล
133. สำราญ - วิลาศ เพชรรัตน์
134. สำราญ อุ่นยวง - นิรมล เวโรจนกุล
135. สุขุม - ภคพร พิทักษ์รัตน์
136. สุเณย์ - ลีลิน แก้วเกาะสะบ้า
137. นพ.สุทธิรัตน์ - อุไรวรรณ รอดจันทร์
138. สุพัฒน์ - วิลาวัลย์ ตั้งรัตนโสภณ
139. สุภาวดี สรรพคุณ
140. สุเมธ - สุพร ชัยสุวรรณรักษ์
141. สุรศักดิ์ - พรพิณ สุรพงษ์รักเจริญ
142. ดร.สุรศักดิ์ - มยุรี บำรุงวงศ์
143. สุรศิษฏ์ - นุชนาถ กิ่งทอง
144. สุรินทร์ - สุดใจ กล่ำคล้าย
145. นพ.สุวิทย์ - ทพญ.เกศินี อุดมกิตติ
146. สุวิทย์ - อัญชลี พูลสุขเลิศ
147. เสนาะ โฉมสุข - อมราพร อนันทสุข
148. พล.ร.ต.โสภณ - สุรีรัตน์ บุญชม
149. นพ.อดิศร์ - พิศมัย อิงคตานุวัฒน์
150. อนุวัฒน์ จีนะวัฒน์ - พจมาลย์ สกุลพันธุ์
151. อัครชัย - อังควรา จุลณะเวช
152. อัมรินทร์ เภาสมบัติ - ณัฐนันท์ ฉิมสุข
153. อำนวย - นฤมล วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
154. ทพ.อำนวย - สวพรรณ ลาภพิมพรรณ
155. อำพล - วารุณี เศวตะดุล
156. เอกภพ - สุวรรณ เลิศรุ่งอรุณ
157. นพ.โอกาส - สิรินัฏฐ์ ชาญเชาวน์กุล
158. ธิดา ประคองชีพ - ภุชงค์ วัชรปิยานันทน์

Media

References

  1. Amway Thailand
  2. The Nation
  3. Bangkok Post, February 19, 2009
  4. The Nation, February 19, 2009
  5. The Nation, January 27, 2010